Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

 Algemene voorwaarden

 Gewoon Opvallen B.V.

 Dit zijn de algemene voorwaarden van Gewoon Opvallen B.V. (TransferCompany). Het adres van TransferCompany is Portugallaan 44, 9403DS Assen, met het KvK-nummer 59827580.

 Mocht u vragen hebben over deze voorwaarden, dan kunt u contact opnemen via info@transfercompany.nl, 0625106191 of per post: Gewoon Opvallen B.V., Portugallaan 44, 9403DS Assen.

 Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.

 

 1. Dienstverlening

Onze dienstverlening bestaat uit het adviseren, produceren en leveren van textieltransfers voor zakelijke klanten (de Dienst). TransferCompany levert niet aan particulieren.

 

 1. Toepassing Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen TransferCompany en u (de Opdrachtgever), hierna tezamen genoemd Partijen. Het gebruik van de Website www.transfercompany.nl (de Website) en alle subdomeinen vallen ook onder deze algemene voorwaarden. Wij zullen deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.transfercompany.nl. Op alle leveringen van TransferCompany is het consumentenrecht, waaronder het retourrecht, nadrukkelijk niet van toepassing, er wordt niet geleverd aan particulieren.

 

 1. Totstandkoming opdracht

De opdracht komt tot stand wanneer Opdrachtgever laat blijken met de opdracht in te stemmen. Indien een order online via de ordertooling van de Website wordt geplaatst, dan komt de opdracht tot stand op het moment dat de offerte door Opdrachtgever in een order wordt omgezet (“Plaats order”).

 

 1. Offertes en aanbiedingen
  • Alle door TransferCompany gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige opdrachten).
  • Als de Opdrachtgever aan TransferCompany gegevens verstrekt, mag TransferCompany ervan uitgaan dat deze kloppen en zal TransferCompany de offerte hierop baseren.

 

 1. Prijs
  • TransferCompany mag de prijs voor de dienstverlening en/of producten tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.
  • Als TransferCompany genoodzaakt is om de prijs te verhogen door de omstandigheden genoemd in het vorige artikel, dan heeft de Opdrachtgever het recht de opdracht te annuleren. Reeds gemaakte kosten of uren worden in rekening gebracht. Opdrachtgever heeft in dergelijke gevallen geen recht op compensatie of schadevergoeding.
  • De prijs is exclusief eventuele onkosten van TransferCompany en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.

 

 1. Betaling en incassokosten
  • Opdrachtgever moet altijd binnen veertien dagen na factuurdatum betalen.
  • Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) plus 1% verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
  • Als Opdrachtgever in verzuim is, is hij tevens alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan TransferCompany. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:
   • 15% over de eerste €2.500;
   • 10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5.000;
   • 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000;
   • 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200.000;
   • 0,5% over het overige deel, waarbij de totale incassokosten maximaal €6.775 bedragen.
  • De volledige vordering van TransferCompany op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:
   • Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;
   • Opdrachtgever failliet is verklaard of in surseance van betaling verkeert;
   • Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;
   • Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

 

 1. Gebruiksregels van de Website
  • Je mag de Website niet zo gebruiken dat je daarmee de Nederlandse of andere toepasselijke wet- of regelgeving schendt.
  • Het is voor Gebruikers niet toegestaan om het volgende materiaal via de Website te verspreiden of in te zenden:
   1. Pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;
   2. Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
   3. Teksten of afbeeldingen waarvan de Gebruiker de publicatie- of reproductierechten niet bezit;
   4. Ongevraagde reclame (spam);
   5. Foute of misleidende informatie; en
   6. Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere gebruikers aan te richten.
  • Je mag alleen een account op de Website aanvragen indien je een bedrijf vertegenwoordigt dat in een handelsregister is ingeschreven. Als particuliere klant mag je je niet registreren bij TransferCompany.
  • Je mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of je op een andere manier voordoen als iemand anders.

 

 1. Beschikbaarheid van de Website
  • Wij doen ons uiterste best om te zorgen dat de Website beschikbaar is.
  • Wij garanderen niet dat Website foutloos werkt of altijd beschikbaar is. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade, geleden als de Website niet of niet veilig werkt.
  • Wij zijn ook niet aansprakelijk voor schade geleden door verkeerde (prijs)informatie op de Website.

 

 1. Gebruikersaccount
  • Je moet minstens 18 jaar oud zijn om een account aan te mogen maken.
  • Je moet de inloggegevens van je account afschermen voor anderen en je wachtwoord geheim houden. Wij mogen ervan uitgaan dat alles wat er gebeurt op of met jouw account, door jou gedaan wordt of onder jouw toezicht gebeurt.
  • Als je denkt of weet dat jouw account misbruikt wordt, moet je dat zo snel mogelijk melden bij ons. Wij zullen dan gepaste maatregelen nemen.

 

 1. Prijzen en betaling
  • Sommige diensten op de Website kunnen gekocht worden met credits. Je kunt de credits kopen via de Website.
  • Wij vermelden de prijs van de credits bij de aanschaf.
  • Credits zijn één jaar geldig vanaf het moment van aanschaf.
  • Eén credit is geldig voor één euro aan aankopen.
  • Credits zijn niet inwisselbaar voor geld.

 

 1. Uitsluiting

Als wij vinden dat je de wet of deze Voorwaarden overtreedt, dan kunnen wij je (deels) uitsluiten van de Dienst. Wij kunnen je ook (deels) uitsluiten van de Dienst als je niet op tijd of helemaal niet betaalt. We kunnen je bijvoorbeeld uitsluiten van de Dienst door:

 1. jouw account te verwijderen; en
 2. onderdelen van de Dienst voor je te blokkeren.

 

 1. Abonnementen
  • TransferCompany biedt via de website een mogelijkheid aan om een abonnement af te sluiten (het Abonnement). Het Abonnement geeft gedurende de looptijd van het Abonnement recht op een aangepaste prijs voor de in het Abonnement benoemde producten.
  • TransferCompany en Opdrachtgever gaan het Abonnement aan voor onbepaalde tijd, tenzij Partijen anders overeenkomen.
  • Het Abonnement zal door TransferCompany jaarlijks op 1 januari van het abonnementsjaar gefactureerd worden.
  • Het Abonnement kan op elk moment door Opdrachtgever, tegen bijbetaling, worden geüpgraded.
  • Het Abonnement kan op elk moment zonder opzegtermijn door beide partijen worden schriftelijk worden beëindigd. De aangepaste prijzen van het abonnement blijven geldig tot 31 december van het lopende jaar.
  • De aangepaste prijzen voor de producten als gevolg van het Abonnement zijn alleen geldig indien de order via de Website door Opdrachtgever wordt geplaatst.
 2. Auteursrecht – Vermogensrecht
  • Wanneer TransferCompany voor Opdrachtgever een werk verricht dat als een creatieproces in de zin van de wetgeving op de intellectuele eigendom beschouwd wordt, behoudt TransferCompany de rechten die voortvloeien uit dit werk, bijvoorbeeld het recht op reproductie.
  • De Opdrachtgever kan deze rechten alleen verkrijgen met een schriftelijke overeenkomst die de overdracht van de rechten regelt.
  • Op basis van de hiervoor beschreven bepalingen, beschikt TransferCompany van geïnformatiseerde gegevens en beelden, van een grafisch werkinstrument, enz. over de auteursrechten op deze producten welke zij vervaardigd voor Opdrachtgever. Deze bescherming is gebaseerd op de bepalingen van de wetgeving op intellectuele eigendom.
  • De overdracht van auteursrechten en specifiek de overdracht van recht tot reproductie moet expliciet in een geschreven overeenkomst opgenomen worden: deze overdracht kan niet voortvloeien uit het feit dat het creatieproces voorzien werd in de opdracht of dat dit creatieproces speciaal vergoed werd.
  • De eigendomsoverdracht van het materiële product of van de digitale gegevens aan de Opdrachtgever geeft geen aanleiding tot de overdracht van auteursrechten. Behalve indien een specifiek exclusiviteitscontract afgesloten werd, heeft TransferCompany het recht om zijn creatief werk opnieuw te gebruiken.
 3. Auteursrecht – Recht op reproductie
  • Een opdracht met betrekking tot de reproductie van eender welk element dat door de Opdrachtgever aangeleverd werd en dat onder de bepalingen van de wetgeving op intellectuele eigendom valt, impliceert dat de Opdrachtgever over het reproductierecht beschikt.
  • Opdrachtgever vrijwaart TransferCompany van rechtswege tegen elk geschil met betrekking tot dit recht van reproductie. Elke betwisting inzake reproductierechten schorst de uitvoering van de opdracht.
  • Indien de Opdrachtgever digitale bestanden met software en lettertypes aanlevert voor de uitvoering van de opdracht, beschermt de Opdrachtgever TransferCompany specifiek tegen elk geschil met betrekking tot het verkrijgen van de software en de lettertypes en algemeen tegen elk geschil met betrekking tot het gebruik van de software.
  • TransferCompany is niet verantwoordelijk voor inbreuken op reproductierechten van derden, indien zij te goeder trouw de opdracht uitvoerde. Alleen de Opdrachtgever is aansprakelijk.
 4. Vermelding TransferCompany
  De Opdrachtgever mag zich niet verzetten tegen het vermelden van de naam van TransferCompany, zelfs indien op het drukwerk de naam van een uitgever of tussenpersoon, publiciteitsagent of andere al vermeld is.
 5. Vertrouwelijkheid
  Elk van de partijen verbindt zich ertoe de vertrouwelijke gegevens, inlichtingen, informatie, toepassingen, methodes en know-how en elk soort document waarvan zij kennis kreeg tijdens de uitvoering van het contract niet te verspreiden of te communiceren, niet direct of indirect te gebruiken, tenzij de andere partij hiervoor op voorhand schriftelijk de toestemming gaf. De verplichting tot vertrouwelijkheid die in dit artikel voorzien is, geldt zolang de betreffende informatie een vertrouwelijk karakter heeft, dus ook na het einde van het contract.
 6. Eigendom van de productie-elementen
  De productie-elementen die nodig zijn om een opdracht tot een goed einde te brengen blijven de eigendom van TransferCompany, die ze gemaakt heeft. Maar enerzijds, kan de eigendom van deze elementen (bijvoorbeeld de foto’s, de films, allerhande dragers van digitale bestanden, enz.) op elk moment overgedragen worden aan de Opdrachtgever mits uitdrukkelijk overeengekomen, en onder voorbehoud van de regels zoals beschreven in artikel 13. En anderzijds, wanneer de productie-elementen een vorm aangenomen hebben die door de opdrachtgever gebruikt kunnen worden om nieuwe creaties te maken die reproductierechten met zich mee zullen brengen, behoudt TransferCompany het exclusiviteitsrecht op de productie-elementen die zij gemaakt heeft, behalve wanneer de partijen een uitdrukkelijke overeenkomst sluiten die de afspraken met betrekking tot het gebruik van deze elementen door de Opdrachtgever regelt.
 7. Proefdruk
  • Op vraag van de Opdrachtgever zal TransferCompany een proefdruk aanleveren. TransferCompany raadt Opdrachtgever gebruikmaking van deze service sterk aan om teleurstellingen achteraf te voorkomen.
  • Voor orders met een orderwaarde groter dan 1.000 euro exclusief btw is het gebruik van de proefdruk gratis.
  • Vraagt de Opdrachtgever geen proefdruk aan, dan vervalt zijn recht op reclamatie als het gefabriceerde werk niet aan de wensen voldoet.
  • Bij gebruikmaking van de proefdruk, zal de leveringstermijn met 5 werkdagen verlengd worden.

 

 1. Uitvoeringstermijn
  • Als Opdrachtgever een vooruitbetaling is verschuldigd of informatie of materialen ter beschikking moet stellen, gaat de termijn waarbinnen TransferCompany de werkzaamheden moet afronden pas in als de betaling, informatie (zoals bijvoorbeeld een werktekening) of materialen zijn ontvangen door TransferCompany.
  • Als voor de uitvoering van de opdracht een termijn is overeengekomen of opgegeven, is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever TransferCompany eerst schriftelijk in gebreke te stellen.
  • Opdrachtgever kan de opdracht niet ontbinden door termijnoverschrijding van TransferCompany. Dit geldt niet als de uitvoering blijvend onmogelijk is of als TransferCompany de opdracht ook niet uitvoert binnen een door TransferCompany opnieuw schriftelijk medegedeelde termijn.

 

 1. Derden

TransferCompany mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

 

 1. Uitvoering opdracht
  • TransferCompany zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  • Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan TransferCompany verstrekt, die noodzakelijk zijn voor TransferCompany om de opdracht uit te voeren.
  • Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag TransferCompany de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. TransferCompany is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat TransferCompany is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

 

 1. Wijziging opdracht
  • Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.
  • TransferCompany kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. TransferCompany zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.
  • TransferCompany mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

 

 1. Opschorting, ontbinding
  • TransferCompany mag de opdracht opschorten als TransferCompany door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan TransferCompany niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.
  • Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.
  • TransferCompany mag nakoming van de opdracht opschorten als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet TransferCompany dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.

 

 1. Tussentijdse opzegging
  • Als TransferCompany de opdracht tussentijds opzegt, zal TransferCompany zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan Opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor TransferCompany extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van Opdrachtgever.
  • TransferCompany mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:
   • Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;
   • Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;
   • Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
   • Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt; of
   • Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

 

 1. Overmacht
  • TransferCompany hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.
  • TransferCompany kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan 1 week dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.
  • Als TransferCompany zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag TransferCompany het nagekomen deel factureren.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud
  • Alles dat TransferCompany levert, blijft eigendom van TransferCompany totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.
  • Opdrachtgever moet alles doen dat hij redelijkerwijs kan doen om de eigendommen van TransferCompany veilig te stellen.
  • Als TransferCompany zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan TransferCompany om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat TransferCompany deze terug kan nemen.

 

 1. Onderzoek
  • Opdrachtgever moet het geleverde onderzoeken op het moment dat hij het ter beschikking krijgt of wanneer de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Opdrachtgever moet onderzoeken of de kwaliteit en de kwantiteit van het geleverde klopt met hetgeen is overeengekomen en of het voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen.
  • Opdrachtgever moet eventuele zichtbare gebreken binnen vijf dagen na levering schriftelijk aan TransferCompany mededelen. Eventuele niet zichtbare gebreken moet hij veertien dagen na ontdekking daarvan schriftelijk aan TransferCompany mededelen. De melding moet een gedetailleerde omschrijving van het gebrek bevatten.

 

 1. Klachten
  • Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand melden.
  • Als Opdrachtgever een klacht op tijd indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
  • Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
  • Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal TransferCompany de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na retourontvangst daarvan door Opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.
  • Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van TransferCompany die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever.

 

 1. Aansprakelijkheid
  • TransferCompany is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van TransferCompany.
  • TransferCompany is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat TransferCompany is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
  • De aansprakelijkheid van TransferCompany is steeds beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van €2000,00.
  • De aansprakelijkheid van TransferCompany is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert.
  • De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van TransferCompany.

 

 1. Privacy Statement

TransferCompany beschermt uw persoonlijke gegevens goed. U kunt onze privacy statement vinden op onze website.

 

 1. Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen TransferCompany is één jaar.

 

 1. Vrijwaring
  • Opdrachtgever vrijwaart TransferCompany voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan TransferCompany toerekenbaar is.
  • Als derden TransferCompany aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
  • Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag TransferCompany zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor TransferCompany, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

 1. Geheimhouding
  • Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal TransferCompany alle informatie van Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.
  • TransferCompany zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als TransferCompany optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
  • Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van TransferCompany niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

 

 

 1. Nietigheid

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

 

 1. Strijdige clausule

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

 

 1. Toepasselijk recht

Nederlands recht.

 

 1. Bevoegde rechter

Rechtbank Rechtbank Noord-Nederland.

 

Laatst bijgewerkt 6 maart 2024